BG ENG
Ad Acta Accounting     Accounting, Tax And Business Counsel     Счетоводно-консултантска къща Ad Acta Accounting

 

 

Контакт с нас
Контакт с нас


 

Адакта Акаунтинг ЕООД предлага следните услуги свързани с регистрацията на юридически лица:

 • Регистрация на търговски дружества, еднолични търговци и дружества по ЗЗД (ДЗЗД)- Услугата включва всички действията по първоначална регистрация на всички видове търговци, търговски дружества и неперсонифицирани дружества (ДЗЗД).
 • При стартиране на нов бизнес - консултации при избора правната формата на развиване на дейността, а именно ООД, ЕООД, ДЗЗД, ЕТ, АД и други. Правилният избор на вид дружество се предопределя от вида икономическа дейност и политика.
 • Промяна на обстоятелства в първоначалната регистрация.
 • Посреднически услуги при покупко-продажбата на търговски дружества.
 • Регистрация на новосъздаденото дружество във всички законоопределени институции при спазване на конкретните срокове.
 • Бизнес консултации по отношение законовото функциониране на компанията - запознаване на партньорите с общите и специфичните законови изисквания към осъществяваната от тях дейност; съдействие за покриване на законовите изисквания към дейността на партньора чрез подготовка на нужната за целта документация.

 

 

 

 

 

Начало Счетоводни услуги
и консултации
Модул Труд и работна
заплата (Аутсорсинг)
Регистрация на
ТД и ЮЛНЦ
Други услуги,
документи
Контакт с нас
България, гр. Варна п.к. 9000, ул. Антим I, №11, ет.2
тел./факс: 052/ 609 722 | моб. тел.: 0887/ 214 229 | e-mail: office@adactaccount.bg, adacta@mbox.is-bg.net
© 2009 АдАкта Акаунтинг | vision of  D